Küldetésnyilatkozat

Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

 

„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat,
hogy megtanítson bennünket
a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt,
amit szeretünk csinálni.” 

(Szent-Györgyi Albert)

 


 

Küldetésnyilatkozat

 

A Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola több mint 60 éves fennállása óta lát el nevelési-oktatási feladatokat. A hosszú évek alatt az oktatáspolitika állandóan megújuló, változó követelményei, valamint a társadalmi kihívások alapján folyamatosan változtatta, korszerűsítette pedagógiai programját, bővítette feladatait, élt a változások adta lehetőségekkel.
Gyermekközpontú törekvéseinknek, a kazinczys hagyományok ápolásának, a klasszikus emberi értékekre épülő, mégis modern, élet közeli normákat közvetítő koncepciójának vezérfonala a humánum. Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik képesek lesznek a változó társadalmi viszonyokhoz alkalmazkodni, helytállni a globalizálódó világban.
Célunk a megfelelő önismerettel rendelkező, értékeit ismerő és azokat érvényesíteni is tudó fiatalok nevelése, az ifjúság segítése sajátos problémáinak megoldásában.
Arra törekszünk, hogy megteremtsük az élethosszig tartó tanulás alapjait, tanítványainkban felkeltsük ennek igényét, képessé tegyük diákjainkat az ismeretek önálló gazdagítására, az egyéni ismeretszerzésre.
Arra törekszünk, hogy biztosítsuk a ránk bízott gyermekek személyiségfejlődését, folyamatosan gyarapítsuk tudásukat, ismereteiket.

Hetedik és nyolcadik évfolyamon emelt óraszámban tanítjuk az angol és német nyelvet, valamint az informatikát, mely ismeretek korszerű kommunikációs alapot nyújtanak tanulóinknak. Iskolánk biztosítja a tömegsport és mindennapos testnevelés feltételeit.
Fontos feladatunknak tartjuk a sajátos nevelési igényű diákok nevelését-oktatását.
Művészeti iskolánk egyike a köznevelés azon színtereinek, ahol a nevelés fontosságának függvényében érték keletkezik. Ez az érték a művészeti oktatás képességfejlesztő és értékközvetítő, speciális tehetséggondozó és személyiségfejlesztő hatásában rejlik. A művészetoktatás a készség és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás az erkölcsi és esztétikai nevelés eszközeként kezeli. Kialakítja a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, a művészetek befogadására, értésére, művelésére nevel.
A minőségfejlesztés megvalósítása folyamatos, kitartó munkát igényel. Ennek érdekében a nevelés-oktatás színes palettájáról mindig a jól bevált módszerek újjal való kombinációját, a legeredményesebbet igyekszünk kiválasztani, melynek során a tanuló saját természetének megfelelően tud teljes személyiséggé fejlődni.
Kiemelt szerepet szánunk az egyéni felelősségvállaláson, kötelességtudáson alapuló, céltudatos oktató – nevelő munkának.
Munkánk akkor lehet igazán eredményes, ha közös erkölcsi alapelveket vallva, a diákok, szülők, pedagógusok elfogadják iskolánk elveit, az alapértékeket és együttműködnek.
Őszinte, becsületes és művelt embereket szeretnénk nevelni, akik évtizedek múlva is büszkék lesznek arra, hogy kazinczys diákok voltak. 


Intézményünk az 5325 lakosú Bugyi nagyközség területén található. Jelenlegi iskolánk elődjét l948-ban alapították, az addig működő nyolcosztályos felekezeti iskolák, valamint a hat évfolyamú két pusztai népiskola helyett. Így az általános iskola a l0-14 éves korosztály négy különböző iskolatípusban folyó oktatását egységesítette.
A belterületi iskola mellett 1979-ig külterületen (Ürbő, Vány) is folyt nyolc évfolyamos osztatlan általános iskolai oktatás.
Iskolánk 1990-ben Kazinczy Ferenc nevét vette fel.

Az általános képzés mellett ellátjuk 1985. óta a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását és nevelését. Az önkormányzat lehetővé tette az emeltszintű képzést folytató csoportok szervezését is.  Bevezetésre került az alapfokú művészeti oktatás a képző- és iparművészet, a zene (szintetizátor), a népzene (citera, furulya) és a néptánc tanszakokon. Ezzel együtt változott iskolánk neve. Így lett Kazinczy Ferenc Általános és Művészeti Iskola

Az alapfokú, a művészeti és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, a Kossuth utcai épület állaga, a Templom utcai épület átadása a református egyháznak, és a főépület beázásával kapcsolatos krónikus gondok szükségessé tették a Teleki utcai épület korszerűsítését, és a tetőtér beépítését.

1999. október l-jén elkészült az ezredforduló iskolája. Régi épületünk 8 tanteremmel 1200 m2-es tetőtérrel bővült. Esztétikus és tágas aula biztosítja az iskolai és községi rendezvények lebonyolítását. A belső udvar díszes kőburkolatot kapott pihenő padokkal. Elkészült mindannyiunk örömére a versenykiírásnak megfelelő kézilabdapálya. A szünetekben a parkosított udvarrészen a szép környezet és a fajátékok biztosítják a kikapcsolódást, kicsiknek – nagyoknak egyaránt.

A gyermeklétszám és a tanulócsoportok csökkenése tette szükségessé 2002-ben a lakótelepi iskola bezárását, ahol négy alsó tagozatos osztályban folyt a nevelő-oktató munka.

Kezdettől fogva nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra. A munka eredményességét jelzi, hogy tanítványaink megállják helyüket a középfokú és a felsőfokú iskolákban, évek óta jó helyezéseket érnek el a területi, megyei és országos tanulmányi, művészeti és sport- versenyeken.

Törekszünk az iskola arculatának megteremtésére. A nyelvi-kommunikációs nevelés (anyanyelv, idegen nyelv), a számítástechnika, a matematika, a művészeti nevelés, a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása központi helyen áll programunkban, nem elhanyagolva a többi műveltségi terület fejlesztését sem.
Az egészséges életmódra nevelés területén előtérbe került a prevenciós (megelőzés) szemlélet.
Az egészségügyi, mozgásszervi problémával küzdő gyermekek számára gyógy-testnevelést biztosítunk.

A beszédproblémás tanulókkal logopédus, valamint beszédfejlesztő pedagógus, a részképesség zavarokkal (olvasás, írás, matematika) fejlesztő pedagógus foglalkozik.   Az osztályfőnöki órákon életvezetési ismereteket sajátítanak el tanulóink.
A közösséghez tartozás szellemét fokozza a Kazinczy – jelvény, sál és nyakkendő bevezetése.
Arra törekszünk, hogy iskolánk szerves része legyen a falu kulturális életének. (Részvétel, aktív közreműködés a község programjain, együttműködés a szülőkkel, intézményekkel, hagyományőrző rendezvények.)
Továbbra is számítunk az önkormányzat felelős támogatására, a szülők, a helyi vállalkozók segítségére, tantestületünk minden tagjának felkészültségére, lelkiismeretes munkájára.
Eddigi tapasztalataink azt mutatják, összefogással elérhetjük, hogy pedagógiai programunk színvonalas megvalósításával intézményünk megőrizze eddigi jó eredményeit és továbbfejlődve erősítse az iskola megtartó erejét.